Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR) 

Vážení odběratelé našich produktů a návštěvníci webových stránek,

určitě jste se již setkali s výrazem GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Seznamte se prosím, s ochranou Vašich osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR. Ochrana vašich osobních údajů pro mě vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracovávám jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty starám a nakládám s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR.Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


(dále jen "Zásady")
I. VYSVĚTLENÍ POJMŮ V ZÁSADÁCH


Níže uvedené pojmy užité v těchto Zásadách mají následující význam:


Webová stránka označuje webové stránky na doméně: funebrackasvadlenka.cz.

Osobními údaji jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor,...) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Uživatel, resp. subjekt osobních údajů je fyzická osoba k níž se osobní údaje vztahují.

Zpracovatelem se označuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


II. KDO JE SPRÁVCEM?


Jsem fyzická podnikající osoba (OSVČ) Jana Lukášová, IČO: 13179446, s vlastním sídlem Marie Pujmanové 261, 533 51 Pardubice - Rosice nad Labem (dále jen "Správce"). Svojí činnost vykonávám v provozovně společnosti Krejčovství Lukášová Jana s.r.o. se sídlem Škudly č. p. 13, 535 01 Přelouč a jsem zapsána v živnostenském rejstříku obecním živnostenským úřadem v Pardubicích. Provozuji tuto webovou stránku: www.funebrackasvadlenka.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako Správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám také případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním získaných osobních údajů budou pomáhat. 


III. JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT?


Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit nebo budete mít otázky k ochraně svých osobních údajů, můžete mě kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese: gdpr@funebrackasvadlenka.cz. Ráda vám na vaše otázky odpovím.


IV. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?


Jako Správce zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytnete vy sami.

Shromažďuji o vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďuji vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).


V. JAK NAKLÁDÁM S OSOBNÍMI ÚDAJI?


Při zpracování vašich osobních údajů uplatňuji následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů je mojí prioritou. 


Vaše osobní údaje vždy zpracovávám pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; 

Vaše osobní údaje zpracovávám způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům; 

Vždy vás informuji o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů; 

Dodržuji odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. 


VI. PROČ POTŘEBUJI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?


Vaše osobní údaje potřebuji z následujících zákonných důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracovávám z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

- Jméno, příjmení, titul, kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, firmu, objednávku a fakturu 

Tyto osobní údaje držím v systému nanejvýš po dobu 5 let od poslední objednávky mých produktů.

2. Pro účel daňové a účetní evidence zpracovávám z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

- Dokumenty daňové a účetní evidence

Účetní dokumenty držím v systému 5 let, daňové dokumenty držím v systému 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

3. Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje: 

- Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum oznámení, popis incidentu a přijatá opatření.

Tyto osobní údaje budu držet v systému 10 let.

4. Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

- Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů a vlastnoruční podpis.

Tyto osobní  údaje držím v systému 10 let.

5. Za účelem vyřízení vaší zprávy v rámci kontaktního formuláře držím jako můj oprávněný zájem tyto osobní údaje:

- Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a vaší zprávu.

Vaší zprávu, kterou jste mi poslali prostřednictvím kontaktního formuláře, mažu nejpozději po uplynutí 6 měsíců od přijetí do mého systému.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce můžete podat námitku elektronicky na e-mailovou adresu: gdpr@funebrackasvadlenka.cz.


VII. KOMU PŘEDÁVÁM OSOBNÍ ÚDAJE?


Osobní údaje poskytuji těmto příjemcům:

- Pro účel zpracování dat z kontaktního formuláře na webu využívám služeb Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko

- Účetnictví (dokumenty daňové a účetní evidence) zpracovává fyzická podnikající osoba (OSVČ) Dagmar Stodolová, IČO: 60136481, se sídlem Gagarinova 377, 530 09 Pardubice - Polabiny

- Pro bankovní služby využívám služeb společností:

Fio banka, a.s. (IČO: 61858374)

Raiffeisenbank a.s. (IČO: 49240901)

Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782)

- Pro účel komunikace se zákazníky, zpracovateli a práce obecně využívám služeb společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Osobní údaje jsou předávány společnosti Google Inc. a následně zpracovány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou bezpečnosti.  Společnost Google je součástí Privacy Shield.

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a jsou v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.


VIII. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte jako uživatel řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@funebrackasvadlenka.cz

1. Právo na přístup - pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držím ve svém systému. 

2. Právo na opravu - pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete mě kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů. 

3. Právo na výmazpři uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz (být zapomenut) je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

4. Právo na omezení zpracování - v případě, že chcete hájit své nároky, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a já nebudu vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budu Vás informovat, pokud bych se rozhodla Vaše osobní údaje dál používat. 

5. Právo na přenositelnost údajů - pokud jste mi poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, mám povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte. 

6. Právo vznést námitku - proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

7. Právo podat stížnost - pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte samozřejmě právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), ale budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení co nejdříve napravit.

Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací najdete na URL adrese úřadu: www.uoou.cz.


IX. ÚČINNOST ZÁSAD


Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné od 7. března 2021.

Jako Správce si vyhrazuji právo kdykoliv obsah Zásad změnit, přičemž o změnách Zásad budete v přiměřeném předstihu informováni prostřednictvím webových stránek na úvodní straně.

Poslední změna provedena 06.03.2021 v bodě č. 2 těchto zásad. Předmětem změny je pouze změna provozovny podnikání.